U predvečerje akcije oslobođenja Kalesije 22. maja 1992. godine,  dvadesetak boraca Prnjavorske čete iz Drugog voda Tubići i Četvrtog voda Kalesija Selo i Salih Beširević s protivoklopnom grupom otišli su u izviđanje prema Visu i Jelobrdskom lugu snimiti teren i četničke položaje. Tom prilikom Salih Beširović je želio poštedjeti Azema Tubića kao starijeg borca, ali Azem to nije prihvatao i kao i uvijek išao je među prvima. Vratili su se oko 23.30 h. Nakon što je izviđačka grupa izvijestila komandu o rasporedu neprijatelja i procjeni neprijateljskih snaga, donijeta je odluka da grupa koja je izvršila izviđanje s ostatkom boraca iz ova dva voda i pojačani sa dva odjeljenja dobrovoljaca iz ostatka čete krene u 1.00 h u pravcu Skakovi ─ Vis ─ Jelobrdski lug. U isto vrijeme glavnina Prnjavorske čete bila je na položaju na Bijeljevcu i čekala razvoj situacije.

Ujutro 23. maja 1992. godine Prvi bataljon Prve tuzlanske brigade sa dvije čete izvršio je napad na pravcu Hrasno ─ Kiseljak ─ Dubnica i u rejonu Kiseljaka napadao četničke rovove. Čule su se eksplozije na sve strane. Odvijala se teška borba. Poslije dva sata borbe naši borci se povlače. Brzo su zaustavljeni i nisu mogli zauzeti dobro ukopane rovove.

Jedinica koja je napadala iz pravca Hamzića zbog žestokog otpora nije izvršila postavljeni zadatak ali je privukla na sebe velike agresorske snage.

Jedinice za napad na Vis (tt 450) prešle su rijeku Spreču preko truhlog stabla oborene vrbe i dalje čistinom Jelobrdskog luga. Prilazeći rovu na makadamskom putu Zelina ─ Jelovo Brdo IV vod nailazi na dva civila Buljugića iz Jelovog Brda, koji su bili primorani čuvati stoku na agresorskoj strani. Pri tome četničke snage opkoljavaju naše borce pozivajući ih megafonom da se predaju. Naši borci sa civilima ipak se izvlače bez gubitaka i povlače ponovo prema truhloj vrbi. Mokri i izmoreni jedva su se kretali. Protivoklopna jedinica iz Živinica iz ose pogađa tenk. Crni dim je suknuo u nebo. Tenk je počeo da gori. Borci nisu mogli prići zbog silnih granata koje su padale u njihovoj okolini. Morali su da se povuku na sigurnije područje.

 Dva voda Prnjavorske čete povlače se u Donje Raince, gdje ih dočekuju komandant Opštinskog štaba TO Mirsad Gutić i Mehmed Husić i užurbano ih šalju prema Prnjavoru, odnosno Hodžinoj šumi, pošto su prethodno radiovezom obaviješteni da su se naši borci pokrenuli iz položaja na Bijeljevcu u pravcu Prnjavora.  Neposredno je održavan borbeni kontakt u iščekivanju prodora naših snaga na pravcu napada: selo Dubnica ─ selo Zolje i Kalesija ─ selo Jajići. Međutim, napad na tom pravcu nije uspio. Zbog toga je naša četa sa položaja na Bijeljevcu u 17.00 h prešla u napad. Jaka kiša koja je onemogućila vidljivost s Visa olakšala nam je izlazak iz korita Bijeljevca i prelazak čistinom do prvih živica i šume. Prilikom našeg dolaska na novozauzete položaje Allah je dao tako jako sunce da smo se za petnaestak minuta osušili i ugrijali a i raspoloženje je bilo veliko. Prije samog napada obavljen je kraći dogovor komandira vodova, izvršeno uvezivanje vodova i odlučeno da se krene u napad, bez obzira što na drugim pravcima napada nije bilo uspjeha i što je bilo planirano da se i Prnjavorska četa vrati na polazne položaje.

U to vrijeme u cilju vatrene podrške borcima novoizgrađenim putem iz Čanića prema Prnjavoru krenuo je “tamić” koji je neustrašivo vozio Ibrahim Huremović. Vatrenu podršku iz PAM-brovinga na tamiću davali su Fikret Jahić Šumar i Mensur Malović  Zlaja .

Napad je otpočela grupa u kojoj su bili su Mehmedalija Kaletović u pratnji Zijada i Dževada Huremovića. Kaletović  granatom iz ručnog bacača direktno pogađa mitraljesko gnijezdo na kući Nijaza Bukvarevića, a istovremeno grupa u kojoj su bili Seid Gazibegović, Hazim Mujkić, Ibrahim Heljić i Nedžib Tubić privlači se toj kući, utrčava i zauzima je. Bio je to dovoljan znak da kompletna Prnjavorska četa frontalno krene u napad. Prvi rov do Nijazove kuće s dva četnika u jurišu uništavaju Ekrem Kurtić i Fehim Huremović. Nešto lijevo na putu do štale Muhameda Hodžića u kanalu je pronalaze zaklanog šezdesetpetogodišneg Mustafu Tubića. Do tog momenta Prnjavoru su već prišli i spojili se s ostalim borcima i Drugi vod  i Četvrti vod, koji je vodio Hariz Jusufović.

Radi vatrene podrške Prnjavorskoj četi iz pravca Čanića krenula je posada Muje Grbića iz Prve tuzlanske brigade. Kretali su se kamionom “stodesetkom”, koji je bio opremljen trocijevcem 20/3 i za sobom je vukao bestrzajni top. Međutim, na jednoj njivi prije mosta kod Čanića kamion je pogođen je iz pravca Visa. Ibrahim Huremović dobija zadatak da je izvuče da ne bi pala u ruke četnika, što on i čini. Nakon povlačenja preko dvije njive praga ili bofors ponovo pogađa i uništava “stodesetku” a posada  Fikreta Križevca otkača i spašava bestrzajni top dovlačeći ga do prve šume. 

Nakon probijanja agresorske linije među njihovom vojskom nastala je panika a prilikom bježanja zapalili su i skladište „Šipad-komerc“ kod kuće Nedima Gazibegovića. Do Kalesije Centra, odnosno zgrade „Zvorničanka“ i krova Robne kuće nismo više vidjeli ni jednog četnika. Oko 18.30 h s jarbola ispred starog MUP-a Mirsad Tubić skida srpsku trobojku a s jarbola ispred zgrade TO i MUP-a drugu srpsku trobojku skidaju Zijad Huremović, Said Mujkić Brico, Dževad Huremović, Sead Javrić i Huso Turić.  Srpska trobojka je spaljena kod spomen-obilježja Slobodanu Bajiću Paji, a na jarbol je podignuta zastava SDA koju je sa sobom nosio borac s Kule Nedim Mujanović. Idući prema Carskoj Bašti borci su zauzeli i zadnje uporište u kući Jerka Markovića, koje su držali plaćeni četnici iz Lopara. U naletu naše vojske uglavnom je svako sebi određivao pravac, a pravac je bio svoja kuća. Tako je odjeljenje IV voda sa borcima iz Kalesije Sela krenulo u izvidnicu prema Panjevima. Tom prilikom našli su zaklanog Ahmeta Mujagića, kojeg su pokrili dekom i vratili se. Nakon obilaska svojih kuća oko 19.00 h naše jedinice su već zauzele liniju UNIS TOK. – Carska Bašta – Paljevine – Palavre – Kurtići a na drugu stranu Tubići – Jaruga – rijeka Dubnica – željezničkom pruga – podvožnjak – Olanovica.

(iz knjige: Prnjavor kod Kalesije – S Prnjavorskom četom do pobjede, Dž.Tosunbegović – I.Huremović, Kalesija 2012.god.)

Komentiraj