U cilju oslobađanja okupiranih dijelova opštine Kalesija i dalje prema Podrinju u ljeto 1992. godine vođene su aktivnosti na formiranju manevarskih jedinica. Tako je na osnovu inicijative ratnog predsjedništva opštine i odluke komande OpŠTO Kalesija od 16. jula 1992. godine formiran Odred TO Kalesija, koji se sastojao od 3 pješadijske čete, pratećeg voda, izviđačko-diverzantskog odjeljenja, odjeljenja veze, pionirskog odjeljenja i pozadinskog voda sa ukupno 331 borcem. U sastav Odreda uglavnom su ušli borci Prve opštinske manevarske čete, Druge Prnjavorske čete iz 3. bataljona i Druge opštinske manevarske čete “Zenge”. Komandanti Odreda bili su Sead Omerbegović i Halil Jahić, a zamjenik komandanta bio je Fahrudin Mešanović.

Od borbenih dejstava Odreda treba navesti borbe na Pandurici i Hemlijašima (od 27. do 30. jula 1992. godine), u okviru aktivnosti na ubacivanju 16. Muslimanske brigade pod komandom Nurifa Rizvanovića u Podrinje, pri čemu je Odred ispunio zadatak na Pandurici), kao i ovladavanje Panduricom i Hemlijašima u borbama 8. i 9. avgusta 1992. godine, gdje je među poginulim četnicima bio veći broj pripadnika paravojnih formacija iz Srbije, kao i pripadnika tzv. specijalne policije iz Šekovića.

Takođe treba istaći učešće na gradačačkom ratištu (krajem jula i u oktobru 1992. godine – borbe na Sibovcu i Krečanama), borbe na Karovinama (22. i 23. avgusta 1992. godine), borbe na Visu (oktobar 1992. godine), oslobađanje Drenove i Marković Polja na Brčanskom ratištu zajedno sa združenim jedinicama Živinica, Srebrenika i Lukavca (od 12. novembra do 27. decembra 1992. godine) i dr.

Početkom 1993. godine dolazi do reorganizacije i okrupnjavanja jedinica Armije na kalesijskom području, tako da je na zahtjev Ratnog predsjedništva opštine Kalesija i Opštinskog štaba TO Kalesija naredbom komandanta 2. korpusa 5. februara 1993. godine formirana 205. brdska brigada Kalesija. Prilikom formiranja 205. kalesijske brigade, u njen sastav su raspoređeni i pripadnici Odreda TO Kalesija.

Komentiraj