Prva manevarska opštinska četa Kalesija formirana je 24. marta 1992. godine, na osnovu naredbe Opštinskog štaba PL Kalesija o formiranju manevarskih jedinica na području opštine. Do nastajanja i ustrojavanja jedinice došlo je početkom aprila u Nastavnom centru u Donjim Raincima, i bila je sastavljena od dobrovoljaca iz svih dijelova opštine. Tu je izvršena obuka i organizacijsko-formacijsko ustrojstvo jedinice, kao i opremanje jedinice naoružanjem i opremom (uglavnom puškama M-48 i lovačkim naoružanjem).

Prvo angažovanje ove borbene jedinice izvršeno je 27. aprila 1992. godine, a u njenom sastavu su bila 92 pripadnika. Komandir jedinice bio je Halil Jahić, komandiri vodova Muho Avdić, Osman Barčić i Abdulah Musić, a komandir izviđačkog odjeljenja Samir Hamzić. Jedinica je bila angažovana na liniji odbrane na Bjeljevcu, a bila je stacionirana u staroj džamiji u Miljanovcima odakle je zajedno sa četom PL Miljanovci obezbjeđivala linije odbrane u rejonu riječice Bjeljevac.

Od 2. maja 1992. godine sa četom MZ Miljanovci konstantno je angažovana na Bijeljevcu, i u sadejstvu sa jedinicama iz G. Rainaca, Tojšića i Vukovija držala linije odbrane i bila oslonac bitke na Bijeljevcu. U sadejstvu sa drugim jedinicama: četom iz sastava Tojšićkog bataljona, četom sa borcima iz Podrinja iz sastava 1. Tuzlanske brigade, četom Lipovice i vodom iz čete Miljanovci, Opštinska četa je od 23. maja 1992. godine učestvovala u širim dejstvima prilikom oslobođenja Kalesije. Jedinica je 25. maja 1992. godine bila nosilac oslobađanja četničkih uporišta u Dubnici i Zoljama, a narednih dana i oslobođenja Kalesije Sela i Brda i deblokade Jajića, Zukića i područja Sapne.

U borbama za oslobođenje Memića i Brezika 11. i 12. juna 1992. godine 1. Opštinska manevarska četa je iz Zukića angažovana prvog dana na pravcu Markovac – Brezik, a drugog dana na pravcu Hrvačići – Brezik. Sadejstvovale su joj četa Donji Rainci iz sastava 2. bataljona i 3. četa iz 3. bataljona TO Kalesija i četa TO Zvornik. U ovim borbama poginuli su borci 1. Opštinske čete: Enver Pezić, Fehim Mešanović, Mujaga Mujaković, Arzet Hasanović i Rašid Jukanović, zatim Himzo Križevac iz 3. čete 3. bataljona i komandir čete Rainci Donji Dževad Džafić.

Narednih dana nastavljene su oslobodilačke aktivnosti, tako da je Prva opštinska četa u sadejstvu sa Drugom Prnjavorskom četom učestvovala u borbama za oslobađanje Visa. 17. juna Prva opštinska četa uspjela je ovladati ovom važnom kotom a Prnjavorska četa Vukovinom, međutim narednih dana ostale jedinice TO Kalesija nisu uspjele sačuvati dostignute položaje.

Formiranjem Odreda TO Kalesija 16. jula 1992. godine borci Prve opštinske čete ulaze u njegov sastav, zajedno sa borcima Prve Prnjavorske čete, Druge Opštinske čete i borcima iz drugih jedinica, i nastavljaju svoj ratni put kao pripadnici ove manevarske jedinice.

(Iz knjige: Kalesijski  “zlatni ljiljani“ i dobitnici ratnih priznanja Armije i MUP-a RBiH, Kalesija 2018.god.)

Komentiraj