Prva Muslimanska Podrinjska brigada formirana je naredbom Komande 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 2. februara 1993. godine, a na osnovu zahtjeva Koordinacionog odbora opština Podrinja (Zvornik, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica) od 29. januara 1993. godine. Bilo je to u vrijeme velike agresorske ofanzive na slobodne teritorije Podrinja početkom 1993. godine. U njen sastav ušle su jedinice opštinskih štabova TO Zvornik, VlasenicaBratunac i Srebrenica.

Brigada se na dan formiranja sastojala od 1.008 boraca, raspoređenih u tri bataljona i prištapskim jedinicama. Zona odgovornosti brigade dijelom je bila na zvorničkom, a dijelom na kladanjskom ratištu. U martu 1993. godine, došlo je do kadrovskih promjena u brigadi. Padom slobodnih teritorija Kamenice, Cerske i Konjević Polja u februaru i martu 1993. godine, brigada napušta zvorničko ratište i prelazi u Kladanj, gdje će ostati sve do završetka rata. Padom Srebrenice i probojem 28. divizije dolazi do velike transformacije jedinica. Od podrinjskih jedinica su 21. septembra 1995. formirane brigade na opštinskom nivou. Tradicije ove brigade nastavila je 243. muslimansko-podrinjska brigada Vlasenica.

Jedinice brigade ratovale su na kladanjskom, olovskomkalesijskom, zvorničkom, teočanskommajevičkomčelićkombrčanskomgradačačkombanovićkom, vozućkom i vareškom ratištu. Djelovale su i u zoni odgovornosti 5. i 7. korpusa prilikom oslobođenja Sanskog Mosta. Kroz brigadu je prošlo 4.633 borca, od čega 2.076 Vlaseničana i 35 žena. Imala je 99 poginulih boraca, od čega 54 na kladanjskom ratištu. Među poginulim su i komandant brigade Bećir Mekanić i šejh Mehmed ef. Hafizović. Osam boraca odlikovano je najvišim ratnim priznanjem, Zlatnim ljiljanom. Dva pripadnika brigade nagrađena su Srebrenim štitom. Na nivou brigade izlazile su i novine, koje su se zvale Podrinjski mudžahid.

Godišnjica brigade obilježava se nizom manifestacija svake godine 2. februara u Kladnju i okolnim mjestima

Komentiraj